piątek, 24 lutego 2017

Regulamin kolejnej edycji gry miejskiejRegulamin gry miejskiej „Żołnierze Wyklęci, Żołnierze Niezłomni”


I.            Organizator:

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niesłyszącej i Słabo Słyszącej im. Jana Pawła II w Lublinie


II.          Cele:

Przedmiotem gry miejskiej jest:

Ø  oddanie czci bohaterskim osobom duchownym: kapłanom oraz zakonnikom i  zakonnicom, które poświęciły swoje życie w służbie Boga i Ojczyzny w trudnych czasach komunistycznego reżimu,
Ø  kształtowanie dumy narodowej i postaw patriotycznych wśród młodzieży,
Ø  upowszechnianie wiedzy o podziemiu antykomunistycznym,
Ø  zainteresowanie uczniów historią II wojny światowej i okresem powojennym,
Ø  zachęcanie do poznawania trudnych dziejów naszej Ojczyzny,
Ø  kształtowanie szacunku wobec dokonań Żołnierzy Wyklętych,
Ø  likwidowanie „białych plam” w historii naszego kraju,
Ø  ochrona przed zapomnieniem ważnych wydarzeń i ludzi,
Ø  integracja młodzieży.

III.       Zasady gry miejskiej:

Ø  Gra skierowana jest do uczniów szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych.
Ø  Do gry należy zgłaszać 3 osobowe grupy młodzieży pod opieką nauczyciela.
Ø  Zgłoszenie powinno zawierać: imiona i nazwiska uczestników, wiek uczestników, nazwę placówki, imię i nazwisko opiekuna oraz telefon kontaktowy i e-mail.
Ø  Placówka może zgłosić tylko jedną grupę.
Ø  Grupy nie mogą się rozdzielać, poruszają się po mieście pod opieką swojego nauczyciela, który odpowiada za ich bezpieczeństwo.
Ø  Organizator nie zapewnia opieki medycznej uczestnikom i nie odpowiada za bezpieczeństwo osób w niej uczestniczących.
Ø  Osoby niepełnoletnie muszą posiadać pisemną zgodę Rodziców na udział w grze miejskiej.
Ø  Nauczyciel nie może pomagać w rozwiązywaniu zadań.
Ø  Ocenie podlegają zadania prawidłowo wykonane na punktach.
Ø  Udzielając odpowiedzi nie wolno korzystać z Internetu, telefonu, notatek.
Ø  Na trasie gry można poruszać się wyłącznie pieszo.
Ø  Zgubienie „karty pracy” skutkuje dyskwalifikacją.
Ø  Zwycięzcy zostaną wyłonieni po podliczeniu wszystkich punktów, które otrzymali wykonując zadania w poszczególnych punktach. Zwycięzcą gry zostanie zespół, który łącznie otrzyma największą liczbę punktów. W przypadku, gdy dwa lub więcej zespołów otrzyma równą liczbę punktów, przystąpią one do dodatkowego zadania  rozstrzygającego, które w ostateczny sposób wyłoni zwycięzców.
Ø  Grupy gimnazjalne i ponadgimnazjalne będą klasyfikowane osobno.
Ø  Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zachowania uczestników, mogące naruszyć porządek publiczny lub dobra osobiste osób trzecich.
Ø  W kwestiach dotyczących gry, nieprzewidzianych niniejszym regulaminem, głos rozstrzygający należy do Organizatora.

IV.          Wymagania:

Ø  posiadanie smartfona z aplikacją do odczytywania kodów QR oraz aparatu fotograficznego, np. w telefonie komórkowym,
Ø  wiedza nt. księży zaangażowanych w tzw. drugą konspirację,
Ø  znajomość biogramów zamieszczonych na blogu http://gra-miejska.blogspot.com/.

Poprzez rejestrację i udział w grze uczestnik wyraża zgodę na:
a)    wzięcie udziału w grze na warunkach określonych w niniejszym regulaminie;
b)   przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych uczestników w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia gry (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.09.1997 roku Dz. U. 2014 poz. 1182);
c)    opublikowanie przez Organizatora na łamach stron internetowych, portali społecznościowych oraz w informacjach medialnych wizerunku uczestnika oraz, w uzasadnionym przypadku, imienia i nazwiska uczestnika.
 
V.           Zalecenia: 

Ø  dobry stan zdrowia uczestników, umożliwiający udział w tym wydarzeniu,
Ø  wygodne obuwie oraz strój stosowny do pogody,
Ø  zachowanie ostrożności podczas poruszania się w ruchu miejskim.

VI.        Termin: 30 marca 2017 r., godz. 10.00-14.00. Początek w sali konferencyjnej NSZZ "Solidarność", ul. Królewska 3, Lublin.

VII.      Rozstrzygnięcie:

Gra zakończy się w sali konferencyjnej IPN ul. Wodopojna 2, nastąpi wtedy podliczenie punktów, wyłonienie zwycięzców, wręczenie nagród i dyplomów.

VIII.   Uwagi końcowe:

Zapisy drogą mailową: wykleci.gra@gmail.com
Informacje i kontakt z organizatorem pod numerem telefonu: 603-800-410 Adela Bielecka.

Na zgłoszenia czekamy do 20 marca 2017 r. Decyduje kolejność zgłoszeń!

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.

Zapraszamy serdecznie!


                                          

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz